Masaru Takanashi b.1957 CN

  • Biography
  • Exhibition